Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie - Pelvired VZW. / A.S.B.L.

13/01/2022

Beste collegae,

Velen onder jullie betaalden reeds hun lidgeld voor 2022.
Sommigen deden dit nog niet ...

Gelieve dit, indien gewenst, zo snel mogelijk in orde te brengen !

http://www.pelvired.be/web/index.php/nl/leden-nl/info 

Steeds bereikbaar voor verder informatie,

Team Pelvired

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vereenvoudiging uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie:

De vereenvoudiging in de behandelingen in de "Fa"-lijst voor situaties die een uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie vereisen gaat in. Het is niet meer verplicht om eerst 18 courante nummers aan te rekenen. 


Tot nu toe was het verplicht 18 verstrekkingen in de courante pathologie aan te rekenen alvorens een behandeling in de "Fa"-lijst te attesteren. Sinds 1 januari 2021 is het voor situaties waarin uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie nodig is niet meer verplicht.

Bijgevolg moet u niet langer een duidelijke verbetering van de symptomen aantonen aan het einde van deze 18 zittingen door middel van een begin- en eindbilan van de behandeling. Alleen het voorschrift van de behandelende arts-specialist blijft vereist. 

Deze wijziging is op 31 maart in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. Dit betekent dat het mogelijk is dat u voor behandelingen die in het eerste kwartaal zijn uitgevoerd, een correctiedocument van het ziekenfonds kan ontvangen.

Bron: RIZIV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste collega, Vragenlijst US ,

Wij zijn 5 studenten van de IUC pelvische reeducatie. Voor onze thesis onderzoeken wij het gebruik van US in de klinische praktijk bij erkende bekkenbodemtherapeuten.

Wij hebben daarom een vragenlijst opgesteld om bepaalde zaken af te toetsen. Graag zouden we de vragenlijst willen afnemen bij de leden van Pelvired.

Hiervoor hebben we een link voorzien:

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0kdMnEVR4ZllGfz


Alvast bedankt.
Vriendelijke groeten,
Arne, Ina, Evelien, Lise en Yasmine

----------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2018

De publicatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: "Optimalisatie van de incontinentieforfaits" met de medewerking van Pelvired ( Prof Dr Els Bakker ) is er !

klik hier voor de synthese (Nl)

of

het volledige dossier (Engels)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

20/02/2018

 

In het kader van het zorgtraject rond incontinentie werd Pelvired gecontacteerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat studies uitvoert en rapporten maakt om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering.

Hieronder vind U de gestelde vragen en de antwoorden van uw vereniging.

Documenten rond incontinentie in de geriatrie, die hierbij ook overgemaakt werden aan het KCE, kan u hier en hier vinden.

 • In verband met de rol van kinesitherapeuten in het zorgtraject voor incontinentie:
  • Voor welke types incontinentie is kinesitherapie aangewezen? : Voor SUI, urge incontinentie en mixed.  
  • Is kine ook mogelijk bij zorgafhankelijke personen (die het groot forfait voor incontinentie krijgen)? Dit hangt af van de oorzaak van de incontinentie. Het kinesithérapeutisch bilan kan bepalen of kiné al dan niet kan helpen.
  • Hoeveel sessies zijn gemiddeld nodig voor incontinentie? Ook dit is, en zeker voor mensen met een groot forfait, afhankelijk van verschillende factoren
 • In verband met mogelijke aanbevelingen voor het terugbetalingsbeleid:
  • Verplicht kinesitherapie volgen vooraleer forfait voor luiers wordt betaald?  Pelvired heeft gepleit voor een verplicht kinesitherapeutisch bilan alvorens ook de sessies te verplichten. Het is immers zinloos om bijvoorbeeld compleet ruggemergletsel eerst 18 sessies bekkenbodemreëducatie te doen alvorens de patiënten een forfait toe te kennen
  • Volledige terugbetaling bekkenbodemkine in geval van incontinentie? Zou zeer interessant zijn in deze gevallen, en mensen zeker motiveren.
 • In verband met mogelijke aanbevelingen voor de organisatie van zorg:
  • Hoe kan ervoor gezorgd worden dat meer patiënten met kine geholpen worden? Goede samenwerking tussen de verschillende disciplines
  • Er is een bijzondere beroepsbekwaamheid voor bekkenbodemreëducatie, wat betekent dit concreet? ==> Uitleg van het MB dat onze BB beschrijft. Pelvired heeft gepleit dat het kinesitherapeutisch bilan uitgevoerd moet worden door een kinesitherapeut met een BB in pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie

 

_______________________________________________________________________________

09/01/2018

Beste collega,

Zoals beloofd brengen we u op de hoogte van de resultaten van de onderhandelingen met Axxon aangaande de oprichting van een Belgian Clinical Interest Group ( BCIG ) rond onze Bijzondere Bekwaamheid : "bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie".

De voorstellen die ter ondertekening op tafel lagen konden slechts een deel van ons bestuur overtuigen. Belangrijkste struikelblokken voor Pelvired waren het gebrek aan een vooraf bepaalde structuur van de groep, het ontbreken van concrete acties voor de  verdediging van onze Bijzondere Bekwaamheid (BB), alsook de door Axxon geëiste financiële bijdrage. De opgelegde tijdsdruk liet echter geen verder onderhandelingen toe.

 

De uiteindelijke, moeilijke en nipte, beslissing van het bestuur was dan ook om voorlopig niet mee in te stappen in de BCIG.

 

Diverse andere klinische verenigingen waren blijkbaar dezelfde mening toegedaan. Van de zes, door Ministerieel Besluit erkende, Bijzondere Bekwaamheden werden er maar twee BCIG’s opgericht met de steun van bestaande klinische verenigingen, waaronder onze BB, met medewerking van BICAP.

 

Wij wensen deze groepen veel succes en blijven de ontwikkelingen van nabij opvolgen.

Met spijt wensen we jullie ook te melden dat BICAP de ontbinding van de overkoepelende vereniging BAPRA ( Pelvired / BICAP ) heeft aangevraagd.  BAPRA heeft door de jaren heen mooi werk verricht in verschillende politieke dossiers.

De samenwerking van Pelvired en destijds nog BGKVGPR, binnen BAPRA wierp zijn vruchten af: er zijn nog steeds geen uitvoeringsbesluiten voor de uitbreiding van de competenties voor de vroedvrouwen, en ook de zwangerschapsbegeleiding bij fysiologische zwangerschap maakt nog steeds deel uit van de perinatale kinesithérapie en wordt terugbetaald door het RIZIV. *

 

Door deze ontbinding vervalt de mogelijkheid tot het betalen van gemeenschappelijke lidgeld voor Pelvired en BICAP. De modaliteiten voor verdere samenwerking tussen Pelvired en BICAP moeten nog besproken worden. 

 

__________________________________________________________________________________

 

* Eind 2006 werd BAPRA geconfronteerd met een wetsvoorstel van minister Demotte waarin o.a. de uitbreiding van de bevoegdheden van de vroedvrouwen met pelvische reëducatie mogelijk zou worden. Elke wet die gestemd wordt, moet nadien uitvoeringsbesluiten hebben voor ze kunnen van kracht zijn.  

De Federale Raad voor Vroedvrouwen (FRV) contacteerde de Federale Raad voor Kinesitherapie (FRK).  De NRK erkende het nut van de medewerking van BAPRA waarop heel wat onderhandelingen plaatsvonden tussen BAPRA, de voorzitter van FRK en de voorzitter van de FRV. Deze leidden uiteindelijk tot een afbakening van ieders domein.  De kinesitherapeuten vonden dat de vroedvrouwen vooral een verwijsfunctie hadden bij klachten van de zwangere of pas bevallen vrouw. De uitvoeringsbesluiten van dit ministerieel voorstel werden tot op heden nooit een realiteit.

Toch blijft dit dossier een stevige uitdaging vormen. De FRV ijvert nog steeds om uitvoeringsbesluiten op te stellen, ondanks het negatief advies van Mieke Walraevens, ( vroedvrouw en medewerker binnen het kabinet van minister De Block) tijdens een overleg tussen de Federale Raad voor Kinesitherapie en de Federale Raad voor Vroedvrouwen in 2016. De boodschap vanuit het kabinet van minister De Block was toen duidelijk: er zouden geen bijzondere beroepsbekwaamheden voor de vroedvrouwen gecreëerd worden! Educatie over de bekkenbodem zou wel opgenomen worden in de basisopleiding vroedkunde maar reëducatie of revalidatie blijft binnen het domein van de kinesitherapeuten.
Tot op heden heeft BAPRA deze zaken verder uitgediept, en werden er in samenwerking verschillende politieke en academische dossiers gemaakt.

 

 

Nieuws

 

---------------------

Zoek een kine in uw buurt !

--------------------

Nieuwe zoekertjes

dd 04/08/2022

klik hier

--------------------

Nieuwe evenementen
 dd 13/06/2022

klik hier

--------------------

2022

lidgeld Pelvired: -40- €

 klik hier

 --------------------

uro-

gynaeco-:

vereen-

voudiging

van de

nomenclatuur

 

 

Maatschappelijke zetel

info@pelvired.be

Pelvired vzw
Watertorenstraat 11
B - 3700 Tongeren
Tel: 0032 (0) 12 241388
Fax: 0032 (0) 12 241388

RPR Tongeren 0454389669