Nieuws archief

Verslag 44th Annual Meeting of the ICS

1. Physiotherapy Roundtable

Sinds enkele jaren loopt er een internationale studie (Australië, Canada, UK) betreffende “adherence” of therapietrouw. Het is immers geweten dat hoe beter de therapietrouw, hoe beter de resultaten op lange termijn. De resultaten van deze studie zijn voorgesteld (het gaat in de eerste studies over een onderzoek hoe therapietrouw te evalueren). De onderzoekers drongen erop aan dat in het vervolg bij iedere RCT ( randomised controlled trial) ook de therapietrouw zou ingecalculeerd worden. Een aandachtige lectuur van de artikels zal zeker eens tot een spreekbeurt leiden op een volgend congres.

Na de voordrachten, had het PT committee “Round Tables” georganiseerd.

Peter Meyers woonde een eerste workshop bij, van Margaret Sherbourn , over de postpartum mictiestoornissen. Zij legde de nadruk op het belang van niet enkel te focussen op de incontinentie, maar ook goed na te kijken of de bevalling de bezenuwing van de blaas niet heeft aangetast, waardoor een onvolledige lediging kan optreden. Zij stelde een checklist voor direct postnataal, die jullie ook op de site kunnen vinden.

Nadien volgde hij een tweede workshop, van Mirian Kracochansky over pessaria. Deze steunverlenende hulpmiddelen werden in ere hersteld en zijn tegenwoordig niet enkel aangeraden voor de niet operabele gevallen. Zo kunnen ook jongere mensen hier zeer veel voordeel van ondervinden. Denken we bijvoorbeeld aan een jonge, sportieve, joggende moeder met een lichte prolaps en een verdere kinderwens.

Els Bakker gaf twee erg succesvolle en drukbezochte workshops over disfunctioneel plassen bij kinderen. Pelvired heeft er een kleine booklet voorgesteld met meer uitleg over disfunctioneel plassen Dit boekje zal eerstdaags op de site te vinden zijn onder de sectie “downloads”

2. Podium sessions

Tijdens de sessie betreffende betere inzichten over de neuronale wegen toonde Wöllner prachtige beelden van de blaasbezenuwing. Zijn groep heeft een begin gemaakt met het in kaart brengen van de sensoriële innervatie. Naar de praktijk toe vertaalt, betekent dit dat we in onze behandeling zeker een luik blaasgevoel moeten inbouwen.

De groep van Meriaux heeft de verdere rol van de PAG ( Peri Aqueducal Grey) in de controle van de blaas in klaart gebracht. Zij benadrukten de invloed van onze prefrontale cortex op de verschillende delen van de PAG.

Amend pleitte voor het zo snel mogelijk bilateraal inplanten van sacrale modulatie bij ruggemergletsel. Deze stelling werd

Hagen stelde een RCT studie voor met 407 vrouwen zonder klachten ter preventie van POP. In de behandelde groep vonden zij een niet significant verschil voor het effect van bekkenbodemtherapie gecombineerd met oefeningen gebaseerd op de core-oefeningen van Pilates. Wel vonden zij een significant verschil in het aantal vrouwen met een persmictie voor en na de behandeling om de blaas te ledigen (p= 0,005), en een verhoogd aantal defecaties (p= 0,003). Het lijkt alsof de vrouwen die Pilates oefeningen hadden gedaan, tot een betere ontspanning van de bekenbodem kwamen. Ook de ICIQ –UI short form was significant beter in de behandelde groep dan in de control groep.

Dit stemt overeen met de later voorgestelde gegevens over het effect van hypopressieve oefeningen door Pereira. Deze Braziliaanse groep heeft het effect van enkel bekkenbodemoefeningen, vergeleken met dat van enkel hypopressieve oefeningen en het effect van een combinatie van beiden. Uit de resultaten bleek dat enkel hypopressief oefenen  het minst effect had, gevolgd door enkel bekkenbodemoefeningen en dat de gecombineerde werkwijze het beste resultaat gaf.

 De groep van Notten onderzocht of een vergrote hiatus urogenitalis ten gevolge van levator ani ruptuur, een risicofactor was voor herval na een colporaphy anterior (30-50% ondergaat een nieuwe operatie), hetgeen niet het geval bleek te zijn. Ook de kracht van de bekkenbodem leek geen invloed te hebben. Deze resultaten zijn in tegenspraak met de resultaten van Dietz, de Australische uro-gynaecoloog, en 8 andere studies. Dietz liet dan ook niet na om daarop te reageren op zijn, zeer eigen, manier.

Dietz zelf presenteerde een studie over het oprekken van het geboortekanaal vanaf de 37° week middels het “Epi-No”-toestel  en het hierdoor voorkomen van geboorteletsels. Spijtig genoeg is dat niet het geval. We moeten ons dan ook misschien de vraag stellen bij de prenatale intravaginale massages. Zeker een studie waard (nvdr). Dezelfde groep bevestigde de epidemiologische cijfers van Sultan (30%  heeft een letsel van > dan 30° van de EAS) , en heeft een verband kunnen aantonen tussen perineale letsels (partiele of totale avulsie van de inserties van de PR) en occulte anale letsels (OR van 6,8). Dietz drong aan op een systematisch endo-anale echografisch onderzoek van de vrouwen na hun bevalling. Volgens Hubka is het beste moment voor deze   evaluatie 3 maanden na de bevalling, de corrigerende operatie zou dan ook beter lukken.

De groep van Damaser is nog steeds bezig met onderzoek naar het gebruik van autogene stamcellen om POP te voorkomen bij de muis. Studies waren veel belovend en er zit zeker toekomstmuziek in, maar er is nog veel werk aan de winkel voor we dit ook echt op de mens kunnen toepassen.

Tijdens de sessie over anorectale dysfuncties stelde Souza een studie voor waarbij ze de invloed van een verhoogde tonus naging op bekkenbodem dysfuncties. De myofasciale transmissies tussen de spieren van de romp, onderste ledematen, nek en de bekkenbodem gaan zeker de spanning in de bekkenbodem beïnvloeden. (p = 0,028)

3. Poster presentatie

Marijke Van Kampen stelde de finale resultaten van Inge Geraerts ( zwangerschap ) haar doctoraatsstudie voor, waarin zij heeft kunnen aantonen dat bekkenbodemtherapie (320 oefeningen per dag, met 1 keer per week ES en biofeedback) een significante verbetering van de erectie gaf bij de mannen.

Adami stelde een studie voor over de invloed van fysieke activiteiten op de seksuele activiteiten van de vrouw: bleek dat er betere seks was voor de gewichthefsters of volleybalsters, ze had hier niet echt een uitleg voor.

Bauer vroeg in de ronde tafel over LUTS bij kinderen aandacht voor linkshandigheid bij kinderen, die niet erfelijk is. Dit zou volgens hem een indicatie kunnen zijn voor een minder goede ontwikkeling van de linker hemisfeer.

De Braziliaanse groep va Quintilliano stelde een kleine studie voor bij kinderen met OAB naar het verschil in effect van oxybutinine en neuromodulatie. Zij vonden geen enkel statistisch verschil qua resultaat, maar een significante verbetering van de constipatie in de groep met de neuromodulatie.

Gürsen presenteerde een kleine, niet zeer sterke methodologische, studie toonde een effect van bindweefselmassage op constipatie. De methodologie en de resultaten werden sterk in vraag gesteld door de zaal.

Jacomo (Brazilië) kon geen verschil aantonen voor de verplaatsing van het zwaartepunt (evenwicht) bij vrouwen met en zonder POP, hetgeen logisch lijkt aangezien de pathophysiologie van POP totaal anders is als die van SUI(nvdr).

4. Committee meetings

    Physiotherapy Committee (PTC)

Peter Meyers is aanvaard als volwaardig lid van de Physiotherapy Committee en volgt daarbij Els Bakker (onstlagnemend, maar nog gecoöpteerd voor één jaar) op. Hij gaat verder in de groep van “educational and professional development” . We hopen zo de internationaal erkende norm naar België te brengen, en deze ook naar andere, minder ontwikkelde landen te kunnen exporteren. Het competentieprofiel, zoals in 2010 goed gekeurd door het PTC heeft in ieder geval geholpen bij het zetten van de normen voor onze Bijzondere Bekwaamheid in België!

    Continence Promotion Committee (CPC)

Ook hier zijn Els Bakker en Peter Meyers nog steeds volwaardige, actieve lid. Hun nieuw project om één ontwikkelingsland te helpen een betere aanpak van incontinentie te ontwikkelen is warm onthaald door heel het CPC, alsook door de Board of Trustees. We hopen dan ook echt dit verder te kunnen uitwerken in de toekomst.

-----------------------------------------------------------------------------------------

De eerste reacties op de vernieuwde site waren zeer lovend ! Bedankt daarvoor.

Er waren wellicht nog wat problemen met het resetten van het paswoord.

Oorzaak was dat mensen of hun login naam niet meer wisten, of meerdere malen geregistreerd hadden met een andere naam.

Een andere reden was het niet melden van een wijziging in het geregistreerde e-mailadres. Hierdoor kreeg men natuurlijk geen automatisch antwoord.

Op voorwaarde dat we over je correct e-mailadres beschikken kan je bij problemen volgende stappen doorlopen: 

U kan eerst uw gebruikersnaam opvragen via :  http://www.pelvired.be/ontwerp/index.php/nl/component/extendedreg/remind    ( u krijgt 1e mail )

Vervolgens opnieuw een wachtwoord-token aanvragen via : http://www.pelvired.be/ontwerp/index.php/nl/component/extendedreg/reset   ( u krijgt 2e mail  )

In de e-mail van de token zit dan een een link waar je beide gegevens dan kan invullen en versturen om vervolgens zelf een paswoord te kiezen.

Bij verdere problemen ( oa een gewijzigd e-mailadres ) aarzel niet om ons te contacteren.

OPGELET !

Dit registreren staat volledig los van het betalen van je jaarlijks lidgeld en een vermelding op de website.

De lijst wordt momenteel stapsgewijs gecontroleerd en aangepast. Niet betalende leden worden met onmiddelijke ingang uit de lijst verwijderd.

----------------------------------------------------------------------------------

Eind september 2013 : nieuwe site online en eerste nieuwsbrief(je) vertrokken. Eindelijk operationeel !